Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Tin công nghệ