Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Phần mềm Laptop - PC Nâng Cao